در من نهفته گویا، یک دایناسورِ خوب!

چی می خوای بدونی