در من نهفته گویا، یک دایناسورِ خوب!

نمدونم چی بگم من ولی تو هر چی میخوای بدونی بپرس